Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Η Ελληνική βιομηχανία και το άρθρο 173 της συνθήκης της Λισσαβώνας

Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη

Η Ελληνική βιομηχανία τα χρόνια που πέρασαν εξαφανίστηκε ενω ο ΣΕΒ απο σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων έγινε Σύλλογος Ελληνικών Βιομηχανιών και μπήκε μέσα ότι νάναι για να ρουφάει επιδοτήσεις απο τα προγράμματα της ΕΕ.

Το άρθρο 173 έρχεται σε αντίθεση με όσα επιβάλλουν τα μνημόνια, καθότι δεν επιτρέπει αλλαγή στα εργατικά δικαιώματα χάριν της αύξησης της ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανία. Πιστεύω ότι μελλοντικά λόγω δημιουργίας ΕΟΖ, τα εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα θα θιχτούν άμεσα.

Η βιομηχανική παραγωγή μιας χώρας δεν εξαρτάται μόνο απο τη διόρθωση των δημοσιονομικών κανόνων.  Μελετείστε προσεκτικά το άρθρο 173 που ακολουθεί.

ΑΡΘΡΟ 173

1. Η Ένωση και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με ένα σύστημα ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών, η δράση τους αποσκοπεί: 

— να επιταχύνει την προσαρμογή της βιομηχανίας στις διαρθρωτικές μεταβολές, 

— να προαγάγει ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του συνόλου της Ένωσης, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

— να προαγάγει περιβάλλον που να ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, 

— να βελτιώσει την εκμετάλλευση του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών στους τομείς της καινο­τομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. 

2. Τα κράτη μέλη συνεννοούνται μεταξύ τους και με την Επιτροπή και, εφόσον χρειάζεται, συντονίζουν τις δράσεις τους. Η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία για την προώθηση του συντονισμού αυτού, ιδίως πρωτοβουλίες για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών, την οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την προετοιμασία των στοιχείων που είναι αναγκαία για την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως ενήμερο. 

3. Η Ένωση συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέσω των πολιτικών και δράσεων που αναλαμβάνει, δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών. Το Ευρωπαϊκό Κοινο­βούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, δύνανται να θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης των δράσεων που αναλαμβάνονται στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παραγράφου 1, αποκλειομένης οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

Ο παρών τίτλος δεν αποτελεί βάση για την εκ μέρους της Ένωσης εισαγωγή οποιουδήποτε μέτρου που θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού ή περιλαμβάνει φορολογικές διατάξεις ή διατάξεις σχετικές με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1: Το κλειδί στο άρθρο αυτό είναι η αναφορά στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Ένωσης, που δεν αναφέρεται στις ανταγωνιστικότητες των επι μέρους χωρών. 

Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας συνεισφέρει αθροιστικά στο συνολικό δείκτη ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Αυτό είναι και το κλειδί της λύσης για νόμιμες αναδρομικές ενισχύσεις της Ελληνικής βιομηχανίας.

2: Eνδιαφέρον έχει και η αναφορά στο τέλος του άρθρου 173, ότι για λόγους αύξησης της ανταγωνιστικότητας δεν μπορούν να υπάρξουν στρεβλώσεις στα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών και κατ’ επέκταση των συνταξιούχων, κάτι που επέβαλαν παράνομα τα μνημόνια. Υπενθυμίζω ότι στα μνημόνια η διόρθωση της ανταγωνιστικότητας είναι ο κύριος λόγος επιβολής τους. Εδώ υπάρχει νομικό πρόβλημα, μια αντίφαση που τα καθιστά παράνομα.

Άχρηστοι όσοι πέρασαν απο πρωθυπουργοί και υπουργοί ή κάτι άλλο; O χρόνος θα το δείξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

====================================
>>>>>>>>>>>>>> ΠΡΟΣΟΧΗ >>>>>>>>>>>>
====================================
Παρακαλώ τα σχόλια σας να είναι ΜΟΝΟ πάνω στο θέμα του άρθρου. Σχόλια με κεφαλαία γράμματα θα κόβονται. Τα σχόλια να έχουν μέγεθος 8 γραμμών το πολύ αλλοιώς δεν θα δημοσιεύονται.